lifestyle Tag

नमस्कार, आलाय की नाही अद्याप नवीन वर्षामध्ये? की अजुन ही आपण आहात २०१८ मध्येच? अस खरच होत का की कुणीतरी अजुनही मागच्या वर्षात म्हणजेच भुतकाळातच राहीले आहे व काळ मात्र पुढे पुढे निघुन चाललाय? असे होते कधी होते का की आपण अजुनही